The weddings consultation is now closed. Click here to watch video presentations about our provisional proposals.

The Law Commission is hosting a series of live Q&A events, to answer questions about the new scheme for weddings law that we provisionally propose in Getting Married: A Consultation Paper on Weddings Law.

Each event will have a different focus. Please join the one most relevant to you.

Each Q&A session will follow a pre-recorded presentation, during which we outline our provisional proposals for reform most relevant to that particular session. Attendees can watch the presentation at any time in advance of the event, at a time most convenient for them. We strongly suggest that you ensure that you have watched the presentation before joining the live Q&A event.

The event will be held on Microsoft Teams. For information about attending a Microsoft Teams live event, click here.

You will not be on camera or able to speak during the event.

For each session, you will be able to submit your questions during the event, by posting them in the chat box on the right-hand side of the screen. Alternatively, you can email your questions in advance to weddings@lawcommission.gov.uk, identifying which Q&A session you are attending in the subject line. We cannot promise to answer all questions during the session, but we will do our best to cover as many as possible.

(Please note that questions will be moderated. While free discussion is essential, abusive, offensive or derogatory posts are not acceptable and, if necessary, will result in you being removed from the event.)

We look forward to discussing our proposals with you.

Go back to the Weddings project page.


Mae Comisiwn y Gyfraith yn cynnal cyfres o sesiynau cwestiwn ag ateb byw, i ateb cwestiynau am y cynllun newydd ar gyfer gyfraith priodasau rydyn ni’n awgrymu yn “Priodi: Papur Ymgynghori ar Gyfraith Priodasau.”

Bydd pob sesiwn yn canolbwyntio ar faterion gwahanol. Ymunwch a’r un fwyaf perthnasol i chi, os gwelwch yn dda.

Bydd pob sesiwn cwestiwn ag ateb yn dilyn cyflwyniad wedi’i recordio o flaen llaw. Yn ystod y cyflwyniad byddwn yn amlinellu ein hawgrymiadau ar gyfer diwygio sydd fwyaf perthnasol i’r sesiwn. Gall y sawl sy’n bresennol wylio’r cyflwyniad o flaen llaw, pan fydd fwyaf cyfleus iddynt. Rydym yn awgrymu yn gryf i chi wylio’r cyflwyniad cyn ymuno gyda’r sesiwn cwestiwn ag ateb byw.

Bydd y digwyddiad ar Microsoft Teams. Ar gyfer gwybodaeth am fynychu digwyddiad byw ar Microsoft Teams, pwyswch yma.

Ni fyddwch ar gamera na’n gallu siarad yn ystod y digwyddiad.

Ar gyfer pob sesiwn, byddwch yn gallu gofyn eich cwestiynau yn ystod y digwyddiad trwy eu postio yn y blwch sgwrsio ar ochr dde’r sgrin. Fel arall, gallwch e-bostio eich cwestiynau o flaen llaw i weddings@lawcommission.gov.uk, a rhoi pa sesiwn rydych chi’n mynychu yn llinell pwnc yr e-bost. Dydyn ni ddim yn gallu addo byddwn yn ateb pob cwestiwn yn ystod y sesiwn, ond fyddwn n gwneud ein gorau i ateb gymaint ag sy’n bosib.

(Bydd cwestiynau yn cael eu cymedroli. Tra bod trafod yn rhydd yn bwysig, dyw postiai ymosodol, sarhaus neu ddifrïol ddim yn dderbyniol ac, pe bai angen, gall hyn arwain at eich diarddel o’r sesiwn.)

Rydyn ni’n edrych ymlaen at drafod ein hawgrymiadau gyda chi.

General

Two live Q&A events on Thursday, 15 October at 6:45pm and Wednesday, 28 October at 6:45pm will focus on general questions about the new scheme for weddings law that we provisionally propose in Getting Married: A Consultation Paper on Weddings Law.

These Q&A sessions are aimed at members of the public who are interested in the possibility of reform to the law governing weddings.

The presentation for this session is available online here.

Both live Q&A sessions will begin at 6:45pm when members of the weddings law team will answer questions.

To sign up for the session on Thursday, 15 October, please click here.

To sign up for the session on Wednesday, 28 October, please click here.

If you would like to pose your questions in Welsh, please join the session on Wednesday, 28 October, when a Welsh translator will join the session to translate questions asked in Welsh. However, in all of our live sessions, Welsh captions will be available to translate the discussion.


Cyffredinol

Bydd dau sesiwn cwestiwn ag ateb byw ar Ddydd Iau, 15 Hydref am 6:45 yr hwyr a Dydd Mercher, 28 Hydref am 6:45 yr hwyr yn canolbwyntio ar gwestiynau cyffredinol am y cynllun newydd ar gyfer gyfraith priodasau rydyn ni’n awgrymu yn “Priodi: Papur Ymgynghori ar Gyfraith Priodasau”.

Mae’r sesiynau cwestiwn ag ateb wedi’i anelu at aelodau o’r cyhoedd gyda diddordeb yn y posibilrwydd o ddiwygiad i’r gyfraith sy’n llywodraethu priodasau.

Mae’r cyflwyniad ar gyfer y sesiwn yma ar gael ar y we yma.

Bydd y ddau sesiwn cwestiwn ag ateb yn dechrau am 6:45 yr hwyr, pan fydd aelodau o’r tîm gyfraith priodasau yn ateb cwestiynau.

I gofrestru ar gyfer y sesiwn ar Ddydd Iau, 15 Hydref, pwyswch yma.

I gofrestru ar gyfer y sesiwn ar Ddydd Mercher, 28 Hydref, pwyswch yma.

Os yr hoffech yrru eich cwestiynau yn Gymraeg, ymunwch gyda’r sesiwn ar Ddydd Mercher, 28 Hydref, lle bydd cyfieithydd Cymraeg yn ymuno gyda’r sesiwn i gyfieithu cwestiynau wedi’i gofyn yn Gymraeg ar y pryd. Yn pob sesiwn bydd hefyd capsiynau yn Gymraeg ar gael i gyfieithu’r drafodaeth.

Focus on Anglican weddings

A live Q&A event on Monday, 12 October at 3pm will focus on the proposals that will most affect the Church of England and Church in Wales.

This Q&A session is aimed at members of the Church of England and the Church in Wales, including those who currently have responsibilities in relation to publishing banns and/or solemnizing and registering marriages.

The presentation for this session is available online here.

The live Q&A session will begin at 3pm, when members of the weddings law team will answer questions.

To sign up for the session please click here.

Focus on religious weddings

A live Q&A event on Tuesday, 20 October at 6:45pm will focus on the proposals that will most affect religious groups (other than the Church of England and the Church in Wales).

This Q&A session is aimed at members of religious groups who are interested in the possibility of reform to the law governing weddings, including those who currently have responsibilities in relation to conducting or registering marriages.

The presentation for this session is available online here.

The live Q&A session will begin at 6:45pm, when members of the weddings law team will answer questions.

To sign up for the session, please click here.

Focus on the registration service

A live Q&A event on Monday, 2 November at 11:30am will focus on the proposals most relevant to members of the registration service.

This Q&A session is aimed at superintendent registrars, registrars and other members of the registration service with responsibilities in relation to civil preliminaries and conducting and registering marriages.

The presentation for this session is available online here.

The live Q&A session will begin at 11:30am, when members of the weddings law team will answer questions.

To sign up for the session, please click here.

A second Q&A session, focussed on the proposals most relevant to members of the registration service, has been scheduled for Tuesday, 24 November at 2pm. To sign up for this second session, please click here.

Focus on non-religious belief (Humanist) weddings

A live Q&A event on Friday, 6 November at 1pm will focus on the proposals that could most affect non-religious belief organisations, such as Humanists UK.

In the consultation paper, the Law Commission provisionally proposes a new framework that could allow non-religious belief organisations to conduct legally binding weddings, if the law enables them to do so.

This Q&A session is aimed at members of Humanists UK, and any other non-religious belief organisations who are interested in conducting weddings, including those who currently act as non-religious belief celebrants.

The presentation for this session is available online here.

The live Q&A session will begin at 1pm, when members of the weddings law team will answer questions.

To sign up for the session, please click here.

Focus on independent celebrant weddings

A live Q&A event on Friday, 6 November at 3pm will focus on the proposals that could most affect independent celebrants.

In the consultation paper, the Law Commission provisionally proposes a new framework that could allow independent celebrants to conduct legally binding weddings, should Government decide to enable them to do so.

This Q&A session is aimed at independent celebrants and their member organisations.

The presentation for this session is available online here.

The live Q&A session will begin at 3pm, when members of the weddings law team will answer questions.

To sign up for the session, please click here.

Focus on wedding venues

A live Q&A event on Friday, 6 November at 10am will focus on the proposals most relevant to wedding venue providers.

This Q&A session is aimed at businesses and other organisations that host weddings or are interested in doing so.

The presentation for this session is available online here.

The live Q&A session will begin at 10am, when members of the weddings law team will answer questions.

To sign up for the session, please click here.

Feedback

We welcome feedback from attendees to our virtual Q&A sessions. If you have thoughts on how the Law Commission has conducted our online consultation events, please complete this survey.

Adborth

Rydyn ni yn croesawu adborth gan y sawl sy’n mynychu ein sesiynau cwestiwn ag ateb rhithiol. Os oes gennych unrhyw adborth ynghylch y modd mae Comisiwn y Gyfraith wedi cynnal ein digwyddiadau ymgynghoriad ar-lein, cwblhewch yr arolwg yma.

 

Questions

If you have any questions about the events, online presentations or the consultation in general, please email weddings@lawcommission.gov.uk.

Go back to the Weddings project page.